Prezantasyon

Se nan lane 1978 yon gwoup pwofesyonèl ak pè te fonde Enstiti Teknoloji ak Animasyon (ITECA).  ITECA se yon enstitisyon prive, ki p ap mennen aktivite pou rantre lajan epi ki p ap mache dèyè okenn gwoup moun oubyen pati politik.  Se yon enstitisyon k ap fè edikasyon popilè.  Se yon espas pou brase lide, fè analiz, fè fòmasyon nan objektif pou ranfòse aksyon òganizasyon peyizan yo.  ITECA chwazi travay ak moun ki pi maltrete nan sosyete a.  ITECA travay nan domèn agrikilti, elvaj ak aksè a sèvis sosyo de baz yo pou kominote peyizàn nan.

ITECA gen 3 sektè: Animasyon, Teknoloji Sektè Fanm peyizan, epi entèvni nan 3 depatman jewografik onivo 6 komin  nan peyi a.

Misyon li

ITECA gen misyon pou akonpaye epi ankadre òganizasyon peyizan yo nan jèfò pou yo chanje kondisyon lavi yo.

Domèn entèvansyon 

Teknoloji: Agrikilti ak pwodiksyon bèt, konsèvasyon ak transfòmasyon pwodwi agrikòl, anviwonman ak rechèch yon lòt kalte enèji.

Animasyon: Teknik pou fè animasyon, pou òganize ak estriktire gwoup, jesyon òganizasyonèl, fòmasyon sivik.

Pwomosyon ak defans dwa fanm peyizan: Ranfòsman asosyasyon fanm yo, apiye met soup ye yon mouvman nasyonal fanm peyizan, lit kont vyolans sou fanm.

DSCN1041 DSCN0421

Estrateji entèvansyon onivo twa sektè yo

Teknoloji:

Nan domèn teknoloji ITECA ap apiye konstriksyon rezo pwodiktè sitou nan domèn filyè oubyen yon priyorite nan agrikilti ki se yon estrateji nan rejyon an.  Defisi yo ki fèt nan sektè agrikòl la vin enpoze lòt pratik ak lòt objektif. ITECA ap travay pou  kontribye nan rekapitalizasyon eksplwatasyon agrikòl  peyizan yo toutotan n ap travay pou pwoteje anviwonman an.

Objektif ITECA nan domèn teknoloji

 • Ranfòse kapasite teknik pwodiksyon òganizasyon  peyizan yo : pou ITECA  se yon pwosesis ranfòsman pwofesyonèl , oubyen yo ka vin gen plis konpetans pou ogmante kapasite pwodiksyon yo epi bay jarèt inisyativ ekonomik yo te deja mete sou pye.
 • Fè pwomosyon pou yon demach patisipatif nan kanpe pwojè kolektif  ki chita sou devlopman lokal : prensipal  preyokipasyon òganizasyon yo  pra l devlope se panche sou pwoblèm ki pi grav  k ap toufe kominote yo  ( tankou pa ekz. Kredi agrikòl, analfabetis… ) epi sèvi kòm avan gad nan chèche altènativ oubyen solisyon.

Rezilta

 • Manm òganizasyon peyizan yo ogmante revni yo paske kondisyon y ap pwodui a vin amelyore.  Yo gen mwayen pou konsève yon kantite semans ak grenn pou yo manje, nan plis sekirite ( bank estokaj, konsèvasyon …) epi kapasite negosiyasyon yo nan domèn komèsyalizasyon ogmante.
 • Manm òganizasyon yo ranmase aktivite  agrikòl ak elvaj, ITECA  lanse  , k ap bay kòb  nan zòn entèvansyon li yo, kote siklòn pi frape oubyen anviwonman an pi degrade.

Enpak

 • Oganizasyon peyizan yo konprann pi byen fason pou pwodiksyon an òganize, relasyon travay nan kominote kote yo chouke.
 • Oganizasyon yo sansibilize yap  pwoteje epi y ap defann agrikilti a ki se motè ekonomi peyizan yo.
 • Oganizasyon peyizan yo devlope pwojè pwodiktif k ap entegre kesyon ijans ki poze  nan anviwonman an.

 Metòd

 Metodoloji pou rive nan objektif ak rezilta yo konfòm ak filozofi enstitisyon k ap travay nan demach edikasyon popilè sou baz pedagoji « Paolo Freire ». Patisipasyon  aktif òganizasyon patnè yo se motè tout reyalizasyon nan kad pwogram ki tabli yo. Pwosesis patisipatif sa a vize :

 • Devlopman kapasite aktè yo ( kominote yo + òganizasyon yo) pou yo pran responsabilite yo pou yo konstwi otonomi yo.
 • Dwe gen plis angouman ak kreyativite, ki devlope oubyen ogmante nan pratik ak abitid, nan eksperyans ki te deja egziste nan kominote peyizan yo.

 Animasyon:

Nan domèn animasyon ITECA ap soutni òganizasyon ki regwoupe yo pou yo lite pou poze aksyon konkrè pou chanje kondisyon lavi yo. Akonpayman sa a dwe ede peyizan yo ranfòse pouvwa yo kòm kategori sosyal k ap kreye yon konsyans kolektiv k ap pèmèt yo vin gen yon idantite sosyo-politik. Demach sila ap posib sèlman nan tètansanm nan jefò òganizasyonèl ki ekziste ak nan yon lit global ki ekstriktire.

Objektif nan domèn animasyon

 • Ranfòse kapasite òganizasyonèl  patnè li yo : ITECA ape de òganizasyon peyizan yo genyen prensip ki garanti fonksyonman  demokratik nan mitan yo  ak yon mekanis entèn pou enfòmasyon ak kominikasyon ki efikas.
 • Ranfòse kapasite jesyon lidè òganizasyon yo : ITECA ap kontinye mete kanpe pwogram fòmasyon espesifik pou dirijan òganizasyon yo. Pwogram sa a ap pèmèt dirijan òganizasyon yo genyen plis konpetans teyorik ak pratik nan lit y ap mennen nan kad chanjman sosyal nan kominote yo ak nan peyi a anjeneral.

Rezilta yo

Men kèk nan pami rezilta n ap tann nan domèn animasyon :

 • Nan tout zòn kote ITECA entèvni yo gen platfòm regwoupman ak òganizasyon peyizan Miks/Fanm ki kanpe.
 • Platfòm regwoupman ak òganizasyon sa yo rive mobilize epi pote pledwaye sou prensipal revandikasyon yo sou plan local, rejyonal ak nasyonal nan tètansanm ak lòt aktè k ap lite pou menm kòz yo.

Enpak

 • Oganizasyon peyizan yo enplike nan yon dinamik pou lite ak konstriksyon  pwojè altènatif nan nivo lokal ak nasyonal.
 • Oganizasyon yo ki regwoupe etabli plandaksyon ak mekanis ekzekisyon nan peryòd byen detèmine.
 • Oganizasyon yo mennen batay konkrè ki kapab mobilize tout kominote kote yo chouke sou baz revandikasyon prensipal ki touche popilasyon an ak anviwonman an.
 • Nouvo dirijan konpetan k ap milite vin konstwi yon nouvo lidèchip k ap oryante òganizasyon yo.

Pwomosyon ak defans dwa fanm peyizan

Nan kad batay l ap mennen pou gen egalite ant fanm ak gason nan kominote kote l ap travay yo, ITECA toujou ap veye pou rapò gason/fanm balanse. Anplis fòmasyon k ap fèt pou rapò gason/fanm vin balanse nan mitan òganizasyon yo, ITECA ekzije òganizasyon yo respekte prensip kota 50% fanm, 50% gason nan chwa patisipan nan pwogram yo, nan pataj pòs reskonsabilite yo ak nan aktivite  k ap devlope nan rejyon yo.

Men kòm depi plis pase 200 lane n ap viv nan yon peyi kote kilti a bay gason anpil privilèj, fanm peyizan yo bezwen ranfòse anndan òganizasyon yo pou yo ka gen plis kapasite ak ,lidèchip pou rive enpoze yo.

Estrateji sa a ap vin ranfòse pouvwa fanm peyizan ayisyen yo pou yon rapò balanse Gason Fanm nan sis (6) komin kote ITECA fè entèvansyon li yo.

Objektif

Ankouraje òganizasyon ak regwoupman òganizasyon miks ak fanm peyizan mete yo an rezo pou ranfòse pouvwa fanm peyizan yo.

Ranfòsman pouvwa sa a,  ap reyalize nan kat (4) dimansyon pouvwa fanm yo : politik, ekonomik, sosyo-kiltirèl ak nan nivo konesans epi ladrès yo deja genyen nan fason yo aji pou kreye, oubyen ranfòse  richès nan kominote yo.

Ranfòse Ekip Rejyon yo nan ekzekisyon pwogram yo pou yon rapò balanse gason/fanm nan mitan regwoupman fanm ak miks yo ak nan kominote kote yo chita.

Nivo devlopman

Entèvansyon sa a ap reyalize nan yon ti nivo mikwo ak nan nivo pi laj. Se yon fason pou entegre fanm peyizan yo nan devlopman lokal, rejyonal epi nasyonal. Nan sans sa a òganizasyon peyizan yo dwe pran konsyans se yo menm ki motè devlopman  nan rejyon yo.

Nan ti nivo fanm peyizan yo dwe vin okipe pòs responsabilite nan òganizasyon yo ak regwoupman òganizasyon yo nan lide pou yo aji sou desizyon k ap pran sou lavi yo nan nivo kominote kote yo chouke.

Nan yon nivo pi laj, entèvansyon yo dwe  ankouraje kreyasyon espas echanj ak konsètasyon ant Fanm ak Gason pou ranfòse pledwaye y ap mennen nan nivo lokal ak nasyonal.

Enpòtans rezotaj la

Rezotaj la pral pote kole pou bay repons pou amelyore sitiyasyon sosyo-ekonomik, politik ak kiltirèl difisil  ki touche sektè defavorize nan peyi a an patikilye fanm peyizan yo. L ap pèmèt :

 • Kraze lespri patizan, ti sektè, ti gwoup, patisipe nan refonde epi ranfòse mouvman sosyal ayisyen an, kreye espas pou fè echanj ak batay nan tètansanm nan enterè fanm ak gason peyizan yo.
 • Ranfòse kapasite analiz fanm peyizan yo pou yo pran konsyans pwoblèm yo kòm kategori soyal k ap sibi eksplwatasyon , diskriminasyon, chwazi sa ki gen plis priyorite, monte epi pote pledwaye, batay nan nivo lokal, rejyonal epi nasyonal.
 • Fanm peyizan yo poze pwoblèm yo epi pran pozisyon san yo pa bezwen entèmedyè, pou batay pou yo, konsa batay yo  ak lit yo pa anfoudwaye nan mitan lit yon pakèt fanm ki deja jwi yon pakèt privilèj nan sosyete a.
 • Se yon espas pou fanm peyizan yo gen pouvwa nan tout nivo. Pou yo defann dwa yo, pran pozisyon, nan enterè pa yo, nan eterè kominote yo ak peyi a.
 • Ranfòse kapasite dyalòg ak negosiyasyon fanm peyizan yo pou tabli rapò balanse ant fanm peyizan ak gason peyizan yo, nan pran desizyon pou edikasyon pitit gason ak pitit fi yo byen balanse.
 • Anplis manm òganizasyon yo, ekip rejyon yo k ap akonpaye òganizasyon yo bezwen ranfòse pou yo konprann pwoblematik rapò inegal gason fanm nan sosyete a, konsa ansanm ak peyizan yo, yo ka mete chita bon estrateji pou gen rapò balanse nan relasyon fanm gason  nan kominote kote yo chita ak nan peyi a.

© 2018 ITECA | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress